خودش


 

پاريس ـ ۱۴ دسامبر ۲۰۰۲

دريغي نه

همخوابگي را

كه تنها خواهش دو تن بود.

دريغا

تنيدن

در همديگر تنيدن!!!

يك غريبه