خودش


 

يادگاريم و خاطره اکنون-

دو پرنده
يادمان پروازی
و گلويی خاموش
يادمان آوازی.

يك غريبه