خودش


 

كاشكي ميشد رفت رقصيد!
اي بابا
اين يه قولوپ نجسي كار دستمون داد.

يك غريبه