خودش


 

پرنده مردني است،
پرواز را به خاطر بسپار.!!!

يك غريبه