خودش


 

واي چقدر كپل شدي!!!!!

وقتي بعد از چندين روز همديگرو ديديم
اين قشنگترين و با احساس ترين كلامي بود
كه در اولين لحظه تحويلم داد.

تقصيري نداره
از ديروز داره فكر مي كنه
چطور منو از بي حوصلگي در بياره.

يك غريبه