خودش


 

دلم سخت گرفته؛

من از بدرقه يك دوست بر مي گردم!

بيرون باران به شدت مي بارد

گونه ام خيس است.

يك غريبه