خودش


 

زندگی هم مثل قهوه می مونه
می شه که noir سرش بکشی يا
می تونی کمی شير اضافش کنی و از تلخيش کم کنی.
اما اين انتخاب رو هم داری که
يه قاشق شکر توش بريزی
بشينی و با حوصله همش بزنی
يه پاتو بندازی رو پای ديگتو
از نوشیدن قهوت لذت ببری
باهاش حال کنی و بالاخره تمومش کنی مثل
زندگی.

يك غريبه