خودش


 

دوستت دارم-تنها حرفي كه زمان نمي شناسد
تمام طول زندگي مدت زماني است
كه براي بيانش لازم است.

دوستت دارم-كلامي پر راز
تنها كلامي كه سزاوار است
در طول قرون تعبير شود.


دوستت دارم-
دوستت دارم بدون آنكه به آن حرفي بيفزايم.

يك غريبه