خودش


 

توی ذهنم يه قفس کشيدم

پرنده، پرواز رو تداعی نكرد.


يك غريبه