خودش


 

خبر هولناک بود

لاله و لادن رفتند.


يك غريبه