خودش


 

مث اينکه همه راهو تنها اومدم.
چه غم انگيز؛
قلبم شروع ميکنه به تندتر زدن.

راه پشت سرمه
ميترسم برگردم و نگاهش کنم.


يك غريبه