خودش


 

ای کاش
کاش
کاش...
عاقل بودم!!!

يك غريبه